Административния съд прекрати дело срещу община Ивайловград

Административно дело беше прекратено от Административния съд в Хасково, защото общинският съвет в Ивайловград отмени оспорените преди това редица разпоредби от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ивайловград. По същата причина са прекратени и производствата по дела, оспорващи разпоредби на аналогична наредба в община Свиленград, както и членове от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Симеоновград.
По друго дело съдът отмени разпоредба от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет в Маджарово, защото е в противоречие с нормативни актове от по-висока степен.