Анкетна карта за изменението на климата попълват в Стамболово

Във връзка с разработването на План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово, като част от изпълнението на проект “Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран по Програма “Опазване на околната среда и климатични промени“, програмен оператор Министерство на околната среда и водите, Общинска администрация Стамболово провеждат анкетно проучване по въпроси за проблемни области, свързани със замърсяването на околната среда и настоящето екологично състояние в община Стамболово.
Анкетата е насочена към представители на следните групи заинтересовани страни в община Стамболово – жители на общината, представители на общинска администрация, представители на местния бизнес и неправителствени организации (НПО). Анкетната карта е анонимна и може да бъде намерена на официалната интернет страница на община Стамболово в електронен вариант, както и на хартия в сградата на община Стамболово. Попълнени и сканирани анкетни карти могат да бъдат изпратени на електронен адрес obshtina.stambolovo@gmail.com или предадени на хартия в деловодството на община Стамболово.