Батериите стават стратегически продукт на икономиката

Батериите се превръщат в стратегически продукт за икономиката. Европейският парламент работи по правила, които засягат екологични, етични и социални аспекти. До 2030 г. по европейските пътища се очакват поне 30 милиона електрически автомобили с нулеви емисии на парникови газове.
За да може промяната на пазара да има положителен ефект върху климата, е важно да се намери решение за един голям проблем: батериите в новите автомобили. Европейският парламент работи по актуализиране на директивата за батериите, за да направи така, че те да бъдат използвани за други цели, повторно влагани в производството или рециклирани в края на полезния им живот. Доклад, приет от Парламента на 10 март 2022 г., настоява правилата да обхванат целия жизнен цикъл на батериите – от тяхното проектиране, преминавайки през тяхното използване, до рециклирането им в нови продукти. Законодателното предложение е свързано с плана за действия за кръгова икономика и промишлената стратегия на ЕС. На 9 декември Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение по измененията в правилата за батериите. Когато бъдат официално одобрени от двете институции, правилата ще влязат веднага в сила.