Бент на река Неделинска ще изграждат в Златоград

Правителството реши да се учреди безвъзмездно безсрочно право на строеж върху част от имот – публична държавна собственост, за изграждане на бент на река Неделинска в полза на община Златоград. Отреденият за застрояване терен е с площ 229 кв. м. Съоръжението цели предотвратяване на бъдещото провокиране на мостовите конструкции и намаляване на ерозионните процеси по нейните брегове.