Бюджета на община Джебел приемат в понеделник

Председателят на Общинския съвет в Джебел инж. Сейфи Мехмедали е свикал редовно заседание на Общинския съвет на 11 април от 11 часа в заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред са включени шест точки. Кметът на общината Неджи Али ще внесе предложение за приемане на бюджета на общината за 2022 г.
Местните парламентаристи ще трябва да разгледат и негово предложение във връзка с освобождаване от заплащането на дължими от родителите или настойниците на децата такси за ползване на детски градини и детски градини на територията на общината. Предвижда се също да актуализират Програмата за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., както и да отпуснат еднократна безвъзмездна финансова помощ на лица за посрещане на част от разходите по лечението им.