Бюджета на община Минерални бани приемат днес

Бюджета на община Минерални бани приемат днес. Двадесет и петото си заседание провежда днес местния парламент в община Минерални бани. То ще се състои от 14,00 часа на 23-ти януари в Заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред са включени 24 докладни записки. Определени са и датите за заседания на Постоянните комисии при Общинския съвет. Сред по-важните докладни, включени в предстоящото заседание е приемане на Общинския годишен план за младежта в община Минерални бани, както и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината за периода 2018-2019 г.
Местните парламентаристи ще разгледат и предложение за Годишна програма за развитие на читалищната дейност и Програма за полагане на общественополезен труд от лица, които получават месечно социално подпомагане през 2018 г. Те ще трябва да изберат нов председател на Постоянната комисия по контрол за работа и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми.
Председателят на местния парламент Мехмед Лятиф ще представи отчет за дейността на Общинския съвет и негодите комисии за 2017 г. Старейшините ще се произнесат и по актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018, 2019 и 2020 година за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. В края на заседанието общинските съветници ще трябва да приемат и бюджета на община Минерални бани за 2018 г.