Бюджетът на община Панагюрище ще бъде малко над 20 млн. лева

Проектът за бюджета за 2018 година на Община Панагюрище е внесен в Общинския съвет, съобщи Радка Костуркова от общинската администрация. Тя уточни, че след проведени публични обсъждания по населени места в общината, проектът на бюджета за 2018 година е внесен в Общински съвет – Панагюрище. „По време на обсъжданията бе дадена възможност на всички присъстващи да изкажат своето мнение и предложения по проекта на бюджета.
Рамката на общинския бюджет за 2018 година е на стойност 20 253 132 лева, от които делегираните от държавни разходи приходи са в размер на 9 091 899 лева, а от местни приходи – 11 161 233 лева. Планираните разходи за делегирани държавни дейности са в размер на 9 091 899 лева, за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са предвидени 768 800 лева, а за разходи за местни дейности – 10 392 433 лева. Инвестиционната програма на общината за настоящата година е на стойност 8 713 849 лева, от които 5 416 902 лева – финансиране със средства от Европейския съюз, 2 894 147 лева – собствени бюджетни средства и 402 800 лева – целеви трансфери от държавния бюджет. Предстои детайлно разглеждане на проекта на бюджета за 2018 година в постоянните комисии на Общинския съвет“, допълни Костуркова.