Велико Търново се готви за своя празник

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов определя със своя заповед срокът, редът и условията за разполагане и използване на атракционни съоръжения за Празника на Старата столица.
Атракционите и увеселителните съоръжения ще бъдат разположени в района на „Качица“, придобил гражданственост като „Циркова площадка“. Съоръженията ще бъдат разположени и монтирани на 13 и 14 март, а ще започнат да посрещат гости от 15-ти март до 22 март включително. За осигуряване комфорта на посетителите и търговците в района ще бъдат разположени 10 химически тоалетни. Работното време на атракционните и увеселителни съоръжения е определено от 08:00 до 22:00 часа.
Всички търговци са задължени със заповедта на кмета на общината да съблюдават стриктно разпоредбите на Наредба за опазване на околната среда. В заповедта изрично е разпоредено да се спазват изискванията и нормите, свързани с озвучаването на атракционите и то да отговаря на нормите за допустим шум за да се гарантира общественият ред и спокойствието на гражданите. Във връзка с това и за създаване комфорт на посетителите, музикалният фон /озвучаването/ на атракциите трябва да бъде организирано и извършено от един музикален източник, избран от самите ползватели на общинската площ.