Вземат мерки срещу престъпността от малолетни в Севлиево


Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Севлиево проведе своето редовно заседание. На него бяха представени мерките, които Общината предприема за превенция на детската престъпност в града и селата. От местната комисия в Община Севлиево представиха справка за образуваните и проведени възпитателни дела и анализ на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през първото полугодие на 2019 г.
„В МКБППМН са получени 18 сигнала за образуване на възпитателно дело, 8 са били те през 2018 г., а година по-рано проявите са били 26. Забелязва се сериозен ръст спрямо предходната година, но нивото остава малко по-ниско в сравнение с предходните две“, обясни Ваня Русчева, секретар на МКБППМН. От данните стана ясно, че до края на юни са разгледани 19 възпитателни дела, Районна прокуратура Севлиево е изпратила 10 преписки за образуване на възпитателни дела. За същия период на миналата година делата са били четири.