Върхов корояд унищожи 16 700 дка дървесина в Кюстендилско

16 700 дка. на територията на РДГ Кюстендил са засегнати от върхов корояд към края на 2017 г., през 2014 г. поразената площ е била 3 500 дка. По груби изчисления от тях са добити между 300 000 и 400 000 кубика дървесина. Действията в РДГ-Кюстендил са насочени към своевременното инвентаризиране на площите с повреди и извършване на необходимите лесозащитни мероприятия в тях. Мероприятията се провеждат в зависимост от конкретната обстановка, действащата нормативна уредба и указания дадените от МЗХГ и ИАГ. За резултатите от тях собствениците на гори ежеседмично подават информация в РДГ-Кюстендил.
„В РДГ-Кюстендил с годините е създадена работеща система по възникналия проблем. За подпомагане дейността на собствениците на съхнещи гори, даване на методическа помощ и указания, своевременно оформяне на представени план-извлечения и други документи, контрол на извършваните горскостопански дейности и др. В района на РДГ-Кюстендил работят три екипа. Даваме и безплатни консултации на всички, които идват за информация в РДГ. РДГ-Кюстендил изготви и разпространява брошура, с която се насочва вниманието на частните собственици на гори към проблема създаден от върховият корояд и безплатната методическа помощ за решаване на санитарните проблеми, която РДГ оказва на всички горовладелци. Следи се здравословното им състояние. Проведена е наземна химична борба на площ от 55,93дка. , заяви директорът на РДГ Кюстендил инж.Здравчо Тодоров.