В община Ардино освободиха наематели от месечни задължения

По предложение на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан, Общинският съвет прие единодушно решение за освобождаване от наемни месечни задължения, за периода от 1 декември 2020 г. до отмяната на забранителните мерки на наематели на общински нежилищни помещения и терени, пряко засегнати от новата заповед на Министъра на здравеопазването срещу разпространението на коронавируса.
Това стана на поредното редовно заседание на местния парламент, което се проведе в петък в салона на градското читалище при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Облекчението е за тези, чиято търговска дейност е преустановена със заповедта на Министъра на здравеопазването, с която бяха наложени нови ограничения. „С това решение ние подпомагаме наемателите на общинските имоти, които си изкарват прехраната от тези търговски помещения“, мотивира се пред общинските съветници кметът на общината инж. Изет Шабан.
Местните парламентаристи определиха зам.-кмета на общината Наско Кичуков, който е представител на Община Ардино в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр.Кърджали, да участва в насроченото на 15 декември 2020 г. заседание на Общото събрание на Асоциацията. Общинските съветници отмениха Решение №151 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Ардино, с което е одобрена план-сметката за необходимите приходи и разходи за дейностите сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и е определен размерът на таксата на битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 г.