В Созопол подават документи за европари от Сектор „Риболов”

Община Созопол съобщава на заинтересованите лица ,че е открита процедура по прием на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.020 „Мерки за предлагане на пазара – сектор „Риболов“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“, чл. 68, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета.
Допустимите кандидати са оператори на риболовни кораби в стопанския риболов. По мярка 5.3 се осигуряват компенсации на операторите в стопанския риболов за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара , причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Краен срок за подаване на проектното предложение : 26.05.2023 г. 17:00 ч.