В Стара Загора избраха управител на ДКЦ-1

Общинските съветници в Стара Загора решиха кой ще бъде управител на ДКЦ– I. Това се случи на извънредно заседание, включващо три точки в дневния ред. С 42 гласа „За“ и 2 „Въздържал се“ бе прието изменение на Решение № 2831 от Протокол № 62 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.10.2023 г., касаещо срока на заемане на длъжността управител на Диагностично консултативен център – I Стара Загора ЕООД.
Промяната бе в текста: „Удължава срока на договора за управление на д-р Георги Лисичков, до избор на нов управител и вписването му в Търговския регистър, считано от 15.11.2023 г., но не повече от 6 месеца“. Той се измени както следва: „Удължава срока на договора за управление на д-р Георги Лисичков“, считано от 15.11.2023 г. за срок от 4 месеца. Това се налага поради обжалване на освободения управител д-р Георги Лисичков след Решение № 159 на Общински съвет, взето на заседание проведено на 13 февруари 2024 г., на което бе избран нов управител на ДКЦ – I Стара Загора. „Управлението на дружеството е нестабилно, нараства напрежението сред персонала на дружеството, което налага предприемане на мерки за осигуряване нормална работна среда на работещите в предприятието“, става ясно от предложението на общинските съветници. По втора точка от дневния ред, старейшините избраха д-р Станимир Андонов за временно изпълняващ длъжността управител на ДКЦ – I Стара Загора, но за не повече от 6 месеца, считано от 15.03.2024 г. Общинските съветници дадоха съгласие и за откриване на процедура за попълване на списъка на съдебни заседатели до първоначално определения брой от 40 към Районния съд в Стара Загора с мандат 2024-2028 година, определяне правила за нейното провеждане и създаване на временна комисия за провеждане на процедура за избор на кандидати.