В Ямбол провеждат консултации за изборите

Днес от 14:00 часа в зала 107 в сградата на Общинска администрация – Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, ще се проведат консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Ямбол за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители в 47 – то Народно събрание на Република България, които ще се състоят на 14 ноември 2021 година.
За изборите в община Ямбол са образувани 101 избирателни секции. Определена е числеността на членовете на всяка СИК на територията на Община Ямбол, съобразно броя на избирателите в съответната избирателна секция: 91 СИК в състав от 9 /девет/ членове и 10 СИК в състав от 7 /седем/ членове. Консултациите са публични и в тях могат да участват както парламентарно представените партии и коалиции в 46 – то Народно събрание на Република България, така и други партии и коалиции, които нямат представителство в парламента. Те трябва да представят следните документи:
1. писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице.
За изплащане на възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК е необходимо да бъде представена и информация за банковите им сметки.
2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по – рано от датата на насрочване на изборите /02.09.2021 г./ или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46 – то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
3. пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.
Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се изпращат на Районната избирателна комисия. Консултациите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки, въведени във връзка с ограничение на разпространението на Covid – 19.