Годишен план за ползване на дървесина приеха в Копривщица

В Копривщица приеха годишен план за ползване на дървесина от общинските горски територии през 2018 г. Общинските съветници определиха добивът на 50 % от предвидената за ползване дървесина да се извършва от собствени работници. Освен това продажбата на добитата дървесина трябва да се извършва по ценоразпис, утвърден в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост. В решението се определя 10 % от добитата дървесина да се предостави за местното население.