Горите на община Мъглиж ще се управляват от държавното горско

В Община Мъглиж приеха форма на управление на горските територии на общината, попадащи в териториалния обхвата на „Държавно горско стопанство Мъглиж”. Общата площ на общинските горски територии възлиза на 327,8 ха, от които залесената площ е 324,9 ха, а незалесената е 2,9 ха. Те се намират в землищата на селата Борущица, Дъбово, Ягода, Селце, Шаново, Сливито, Тулово, Ветрен, Юлиево, Зимница и Мъглиж.
Общинският съвет даде съгласие управлението на горските территории на общината да се осъществява от ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж“. Процентното разпределение от приходите ще бъде разделено по равно между Община Мъглиж и Държавното горско стопанство. Срокът на договора за предоставяне на управлението на горските територии собственост на Община Мъглиж с ТП „Държавно горско стопанство е до 14.09.2024 година.