Дават безвъзмездно екологични печки на 1 000 домакинства

Община Стара Загора започва изпълнението на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз. Неговата цел ще бъде в период от 6 години да бъдат намалени емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, чрез закупуване на екологични отоплителни уреди на повече от 1000 домакинства в Стара Загора, подбрани по определени критерии.
На 14.12.2018 г. бе подписано Споразумението за безвъзмездна финансова помощ, с координиращ бенефициент Столична община и асоциирани бенефициенти Бургас, Русе, Монтана и Велико Търново. Общата стойност на проекта е 32, 6 млн. лв., от които 2, 9 млн. лв. са разходите, предвидени за Община Стара Загора. Съфинансирането (собствения принос) за изпълнение на дейностите от проекта от страна на Община Стара Загора е на стойност 1, 16 млн. лв.
Независимо, че Стара Загора постигна добри резултати през 2017 и 2018 г. по отношение на намаляване на емисиите от фини прахови частици ПМ10, за да се запази и поддържа постигнатото, общината подготви проект за продължаване изпълнението на мерки, насочени основно към намаляване на емисиите от битово отопление. Това е един продължителен и изискващ много усилия процес не само от страна на общинската администрация, но и от гражданите. Те, освен потърпевши от недостатъчно доброто качество на въздуха, с действията или бездействията си предизвикват и голяма част от регистрираните наднормени емисии. Продължителността на проекта е 6 години и включва три фази на изпълнение.