Два филиала на детска градина „Снежанка“ закриват в Минерални бани

Два филиала на Детска градина „Снежанка“ закрива община Минерални бани. Решението бе взето от Общинския съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.310, ал.5 и чл.314, ал.4 и ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл.10, ал.1 и ал.2, т.3, чл.7, т.2,3 и 4 от Наредба №9/19.08.2016 г за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет Минерални бани.
Считано от 1 март 2024 г. Се закриват филиалите на ДГ „Снежанака“ в селата Боян Ботево и Ангел Войвода. Причината е недостатъчен брой деца в двата филиала. Децата от закритите филиали в Боян Ботево и Ангел войвода ще бъдат пренасочени за възпитание и обучение към филиала на същата детска градина в Караманци. Транспортирането на децата да бъде извършвано с ученическия автобус на СОУ „Христо Ботев“ с.Караманци. Задължителната документация на филиалите в Боян Ботево и Ангел войвода ще бъде приета за съхранение от директора на ДГ „Снежанка“ в Минерални бани.
Сградният фонд на ДГ „Снежанака“ в селата Боян Ботево и Ангел войвода остава общинска собственост и при необходимост ще бъде ползвана или предоставена по целесъобразност. Материално-техническото оборудване ще бъде разпределено според нуждите между филиала на детската градина в село Караманци и основната сграда на градината в общинския център Минерални бани.