Дечев: Кметът има по-големи права, защо не оспори бюджета

По повод постъпилите въпроси от страна на журналисти относно входиран в Областна администрация Хасково сигнал от кмета на община Хасково Добри Беливанов относно Решение №596/26.01.2018г. на Общински съвет Хасково, Областният управител Станислав Дечев заявява:
„Съгласно ЗМСМА Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети. Областният управител може да върне само незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния Административен съд. „Това е мое задължение и аз го изпълнявам всеки месец за 11 общински съвети в област Хасково, в това число и за Общински съвет Хасково. Мое задължение по закон е да следя за законосъобразността на взетите решения и аз го изпълнявам. Въпросното решение, както и всички останали решения, гласувани на 26 януари 2018 година, са постъпили в Областна администрация и все още тече срокът за тяхната законосъобразна проверка.
Но в същото време, същият Закон, дава много по-големи права на кмета на общината, в случая на г-н Беливанов. Той може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет, или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния Административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. / чл.45 (5) от ЗМСМА/.
Затова недоумявам защо кметът на община Хасково не изпълнява своите задължения по закон, а изпраща сигнал за конкретното решение до мен и до Прокуратурата. В писмото си до мен той пише: „Мотивите ми да считам, че решението на Общинския съвет е незаконосъобразно се изразяват в следното“ … и цитира няколко свои основания. Тогава защо след като той счита решението за незаконосъобразно, не изпълни задължението си по закон и не оспори решението пред съда?!
Аз изпълнявам Закона и ще изляза с решение в срок. Същото би трябвало да прави и кметът. Да изпълни закона. А не да определя върху кого „пада тежестта за следене на законосъобразността на решенията на местния парламент“, както бе посочено от пресцентъра на община Хасково“.