Директор на селско училище защити докторска дисертация

Директорът на Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ в ардинското село Горно Прахово Мустафа Емурла, защити дисертация на тема „Образователната система в Кърджалийски регион (1913–1941 г.)“ за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ във Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий“ исторически факултет катедра „Нова и най-нова история на България“.
Основна цел в дисертационния труд на Мустафа Емурла е да изследва формирането и развитието на образователната система в Кърджалийски регион в периода от 1913 до 1941 г. В първа част се разкрива състоянието на учебното дело в Кърджалийски регион от началото на 19-ти век до края на Първата световна война. Преобладават училищата към джамиите и българските килийни училища. Във втората част на изследователския труд се разкриват аспектите, тенденциите в развитието на образователната система в Кърджалийски регион (1919–1941 г.). Разгледани са въпросите свързани с развитието на различните видове и степени училища – народни първоначални училища, основни училища, прогимназии, държавни и частни училища. В третата част са представени въпроси, свързани с ролята на учителите в образователното развитие на Кърджалийски регион, техни биографични данни и социално им положение. Акцентът е поставен върху водещата ролята на учителите като едни от основните участници в системата на училищното образование, които с всеотдайност работят за обучението и възпитанието на децата и учениците, независимо от тяхната социална, политическа, етническа и религиозна принадлежност.