До 28 февруари НАП Русе ще приема справки за изплатени доходи

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2021 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път в НАП справки за платените суми.
Досега в офиса на НАП в Русе са приети 4 169 справки по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, в които се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, като например дивиденти и ликвидационни дялове, облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др., доходи от прехвърляне на права и имущество и други необлагаеми доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). През миналата година от тях в офиса на НАП в Русе са били получени общо 6 568 бр., което предполага, че около 1500 работодатели в региона трябва тази седмица да побързат да ги изпратят в приходната администрация. В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 2021 година облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Досега в офиса на НАП в Русе са получени 5 869 бр. от тези справки, докато миналата година общо са били приети 9 041 бр. Очакванията са близо 4 000 от тези справки да бъдат предоставени на данъчните до 28 февруари 2022 г.