Държавата предоставя „Беглик Таш” на община Приморско за 10 г.

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от групова археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост, на община Приморско за срок от 10 години.
Археологическата недвижима културна ценност Скално светилище „Беглик Таш“ попада в поземлен имот с обща площ 56794.00 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Приморско, област Бургас. Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще подпомогне за популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Исторически музей Приморско.