Държавни финансови инспектори въртят хотелиерски бизнес в Албена

Държавни финансови инспектори все още движат своя хотелиерски бизнес в държавната почивна база на Албена, въпреки откритите през лятото на миналата година сериозни нарушения. Разследване тогава показа как учебната база на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в морския курорт „Албена“ е отдадена под наем на формираната през август 2020 г. Асоциация на експертите по финансов контрол в България с председател Цветан Навчев. Към онзи момент той е шеф на отдел в подчинената на финансовия министър АДФИ.
Когато асоциацията на инспектор Навчев взема базата, директор на АДФИ е Георги Начев – бивш служител на ДАНС, който е лансиран от ГЕРБ. Той бе уволнен от финансовия министър Асен Василев и сменен със Стефан Белчев. Въпреки това договорът за отдаване на базата под наем не е прекратен и до този момент. Това е необяснимо, защото Асен Василев продължава да е финансов министър и да отговаря за АДФИ. През юли мината година самият той обясни, че има сериозни нарушения при отдаването под наем на учебната база. Това ставало ясно от одит на обществената поръчка.
В средата на юни 2021 г. Василев назначи проверка след разследване, което показа, че служители на финансовата инспекция, ръководена в онзи момент от Георги Начев, развиват туристически бизнес с държавно имущество, ремонтирано с пари на данъкоплатците. Точно преди да отдаде станцията под наем, държавната финансова инспекция започва ударен ремонт на почивната база в курорта „Албена“ с държавни пари, от бюджета на агенцията. Първо е сключен договор за освежителен ремонт за 70 000 лева без ДДС. Контрактът е подписан на 31 март тази година, а за изпълнител е избрана фирма от Добрич. Само три седмици по-късно АДФИ обявява нова обществена поръчка за ремонт на същата база, но стойността вече е 368 000 лева без ДДС.
Новият стопанин на почивната база вдига цените за служителите на агенцията. Ако година по-рано те са плащали по 15 лева на човек, за да наемат бунгалата, след това почиваща двойка трябва да плаща двойно. При назначения от Асен Василев одит е констатирано „необосновано занижаване на наемната цена на обзавеждането и оборудването, занижена обща наемна цена, надвишаване 3.34 пъти на инвестициите в ново оборудване и обзавеждане спрямо очакваните приходи от наем на обзавеждането и оборудването за целия 10-годишен период на действие на договора и неравноправно третиране на участниците в процедурата.“ От доклада от проверката става ясно, че АДФИ е изхарчила за ремонт на базата 200 767 лв. без ДДС в периода 1 януари 2020 г. – 28 май 2021 г., от които 98.14 % или 197 043 лв. са направени след датата, на която е заявен интерес за наемане на базата от асоциацията на финансовите експерти. Тази сума представлява 96.95 % от очаквания приход от наем за целия 10–годишен период на действие на договора с асоциацията. „Одитният екип е изразил резерви по отношение на икономическата целесъобразност на сключения договор за отдаване на учебната база в к.к. Албена под наем при определената в него наемна цена“, посочват одиторите. По тяхно мнение два от критериите за подбор, заложени в обявлението и документацията на стартираната от АДФИ обществената поръчка за ремонт на базата би могло да се счетат за „немотивирано завишени и необосновано ограничаващи участието на заинтересовани лица“. В доклада са констатирани и пропуски в дейността на комисията, определена от възложителя да разгледа, оцени и класира получените оферти. Изразено е одиторско мнение за наличие на индикации за неравноправно третиране на участниците в процедурата при извършената преценка на комисията относно основанията за отстраняване. Още тогава Министерството на финансите обяви, че се вземат съответните управленски решения, но повече информация не бе дадена.