Еврокомисията призова Румъния да преустанови сечта на гори

Европейската комисия настоятелно призовава Румъния да приложи правилно Регламента на ЕС за дървения материал, който възпрепятства дърводобивните предприятия да произвеждат и пускат на пазара на ЕС продукти, произведени от незаконно добити горски трупи, предаде пресслужбата на институцията.
В случая на Румъния националните органи не са в състояние ефективно да проверяват операторите и да прилагат подходящи санкции. Несъответствията в националното законодателство не позволяват на румънските органи да проверяват големи количества незаконно добит дървен материал. Освен това Еврокоомисията е установила, че румънските органи управляват горите, включително чрез разрешаване на дърводобив, без да оценяват предварително въздействието върху защитените местообитания, както се изисква в Директивата за местообитанията и директивите за стратегическата екологична оценка.
Също така има пропуски в достъпа на обществеността до информация за околната среда в плановете за управление на горите. Еврокомисията е установила и че в нарушение на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците са разрушени защитени горски местообитания в рамките на защитени зони по „Натура 2000″. Затова днес Брюксел реши да изпрати официално уведомително писмо на Румъния, като ѝ даде един месец, за да вземе необходимите мерки за отстраняване на проблемите. В противен случай комисията може да реши да продължи със следващата стъпка в наказателната процедура като изпрати мотивирано становище на румънските органи. В края на миналата година хиляди румънци протестираха срещу незаконното изсичане на горите.