Експерти на РИОСВ – Хасково броят кафявите мечки в Родопите

Експерти по биоразнообразие от РИОСВ – Хасково участват в тазгодишния мониторинг на кафявата мечка на територията на Родопите. Наблюдението в национален мащаб обхваща също Рила, Пирин, Средна Стара планина, Витоша. В него участват служители от Изпълнителната агенция по околна среда , Министерството на околната среда и водите, държавните горски и стопанства, ловни стопанства и Регионалните инспекции по околната среда и водите.
Хасковските експерти са включени в маршрути на територията на Държавното горско стопанство – Златоград и Държавното ловно стопанство Извора – също в област Смолян. Мониторингът е част от прилагането на Плана за действие на кафявата мечка. По време на наблюдението се прилага маршрутният метод, който съчетава комплекс от визуални наблюдения в природата и регистрация на следи от жизнената дейност на тези планински обитатели. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и тенденциите в популацията на вида в региона и страната. Планът за действие за кафявата мечка е разработен за периода до 2018 г. Целта е да се осигури оцеляването на мечките в естествените им местообитания в България, в съжителство с местното население, и съобразно европейските тенденции.