Забраниха риболова в Национален парк „Пирин”

Забраниха риболова в езера на територията на национален парк „Пирин”. Заповедта е на директора на парка – Росен Баненски, а основанието за нея са Законът за защитените територии, Законът за рибарството и аквакултурите и Планът за управление на НП „Пирин“. Не може да се лови риба в следните езера – Каркъмски езера, Тодорини очи, Георгийски, Типишки, Влахини, Газейски, Полежански, Бански (в парков участък Безбог), Рибни (в парков участък Безбог), Кременски, Каменишки, Корнишки езера, Десилишко, Василашки (без Долно Василашко), Суходолско езеро (Разложки суходол), Горното и Средното (Брезнишки) езеро.
Тези водоеми попадат в зона „Iа“ (резерватна зона) и зона „Ib“ (зона с ограничено човешко въздействие) , които са забранени съгласно Плана за управление на Национален парк „Пирин” за извършване на любителски риболов. Във всички останали езера е разрешен риболовът. Забранява се обаче пренасяне, превозване и престой на лица с харпуни, пренасяне, превозване на зарибителен материал и зарибяване на реки и езера без разрешение.
Любителският риболов се разрешава само на лица, притежаващи редовни билети за риболов и при спазване на следните условия – да се лови риба през светлата част на денонощието, разрешени дни от седмицата са събота, неделя и официалните празници, разрешени средства – една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука. При еднодневен излет за лични нужди могат да се запазят до 2 кг риба, но не повече от 8 бройки или един екземпляр по–голям от 2 кг- не се отнася за американска пъстърва и сивен. Позволява се само изкуствена стръв.