Забраняват брането на блатно кокиче в хасковско

Забранява се събирането на блатно кокиче от трите естествени находища на територията контролирана от РИОСВ – Хасково, със заповед на министъра на околната среда и водите от 30.04.2018 г. на основание чл.115, ал.1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие. Eстествените находища на блатното кокиче на територията на eкоинспекцията са защитените местности „Долната ова” в землището на Любимец, „Лозенски път” в землището на Свиленград и природната забележителност „Сазлъка” край с. Бисер, община Харманли. През тази година е в сила забрана за ползване на 13 от общо 14-те находища на вида в страната.
Блатното кокиче е под режим на опазване и регулирано ползване според Закона за биологичното разнообразие. Всяка година събирането на билката се определя със заповед на министъра на околната среда и водите, след оценка на състоянието на находищата от експертна комисия. Забраната за събиране на блатно кокиче е мярка за възстановяване и подобряване на популациите му. За неспазване на заповедта е предвидена глоба в размер от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 5000 лв. за юридически лица.
Блатното кокиче е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е в Червената книга на България като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.