ЗАПОВЕД

No РД-09-426/06.10.2021 г.
гр..Мъглиж
На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местната власт и местната администрация,
във връзка с чл.18, ал.1, чл. 182, чл.183, чл.184, чл.185 и чл.186 от Изборния кодекс и в
изпълнение на РЕШЕНИЕ No 645-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК.
ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021
г.
НАРЕЖДАМ
I. Определям местата на територията на община Мъглиж за поставяне на агитационни
материали по време на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., която се открива на 15
октомври 2021 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 12 ноември 2021 г.
При произвеждане на нов избор предизборната кампания в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката приключва на 19 ноември 2021 г. в 24,00 ч..
Местата на територията на община Мъглиж за поставяне на агитационни материали по
време на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
за народни представители на 14 ноември 2021 г. са както следва:
II. Определям правилата относно агитационните материали, както следва:
гр. Мъглиж
Информационно табло до магазин на РПК, пл. „Трети март” No 11
Информационно табло на ул. „Шести септември” No 95
Информационно табло до Манастирската воденица, ул. „Шести септември” No 173
с. Ягода
Информационно табло пред сградата на Кооперация „Свобода” ул. „Александър Стамболийски” No 8
Информационно табло на източния край на селото – магазин за хранителни
стоки, ул. « Трети март» No 104
с. Дъбово
Информационно табло пред сградата на кметството
с. Ветрен
Информационно табло на автобусната спирка
с. Зимница
Информационно табло до пенсионерския клуб
с. Тулово Информационно табло на павилион ( бивш ТОТО пункт)
с. Юлиево
Информационно табло на централната автобусна спирка
с. Шаново
Информационно табло до сградата на пенсионерския клуб
с. Борущица
Информационно табло до сградата на магазина на РПК

1.По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и
инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други
агитационни материали;
2. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава;
3. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на
гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ
на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните
материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание;
4. Агитационните материали се поставят на определените в т. I места;
5. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след
разрешение на собственика или управителя на имота.
III. Забранявам :
1.Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по
определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;
2.Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната
кампания;
3.Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на
гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
4. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;
5. Използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на
кандидатите;
6. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на
Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
7. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
8.Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения,
институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на
сто държавно или общинско участие в капитала;
9.Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна
длъжност в синдикалните и работодателските организации;
10. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
11. Предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация
извършването на религиозни обреди;
12.Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни
комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на
сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
13. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на
една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
IV.Определям правилата за премахване и изземване на агитационни материали:
1. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване
на изборите за народни представители – 14 септември 2021 г. до началото на предизборната
кампания – 15 октомври 2021 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни
материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават
до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.
2.Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава
незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината, района или кметството и
се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.
3.В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го
отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може
да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.
4. В правомощията на районните избирателни комисии е да се произнасят по жалби за
неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания. По
решение на районната избирателна комисия кметът на общината, района или кметството или
кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение
агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със
съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.
5. В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по
решение на секционните избирателни комисии.
6. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия
установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на
разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя
незабавно ги отстранява. При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.
7.По решение на Централната избирателна комисия се премахват или изземват
поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат
територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен
район. Премахването и изземването се извършват по заповед на съответния областен
управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на
вътрешните работи.
8. В срок до 7 дни след изборния ден (21 ноември 2021 г.), или при провеждане на нов
избор до (28 ноември 2021 г.), партиите, коалициите и инициативните комитети премахват
поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори. Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на
Община Мъглиж. Препис от заповедта да се изпрати до РИК Стара Загора.
Препис от заповедта да се връчи на Началника на Участък „ Полиция” гр. Мъглиж,
кметове и кметски наместници в населените места в Община Мъглиж и главните специалисти за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Мъглиж.