Започва саниране на три жилищни сгради в Крумовград

В Община Крумовград бе направена първа копка за саниране на жилищни сгради. Участие в церемонията взеха – г-жа Себихан Мехмед –кмет на Община Крумовград, г-н Асен Хаджиев – заместник кмет и ръководител на eкипа за управление на проекта, както и представители на фирмите изпълнители на строително монтажни работи и независим строителен надзор на обектите, включени в проекта.
Общата стойност на трите жилищни сгради включени в проекта възлиза на 868 498, 38 лева. От тях 738 223, 64 лева са осигурени от Европейския съюз чрез ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.” под формата на безвъмездна финансова помощ /или 85 процента/ и 130 274, 74 лева /15 на сто/ – от бюджета на Република България.
Проектът стартира 07.10.2016 година и трябва да приключи в рамките на 20 месеца. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на територията на гр. Крумовград ще бъдат предпоставка за подобряване сградния им фонд с цел създаване на достъпни и атрактивни жилища. Подобряването на жилищния фонд в гр. Крумовград ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията за живот в тях.