Заустване е причината за мъртвата риба в река Ахелой

Eксперти от РИОСВ в Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда – София провериха сигнал за наличие на измряла риба и наличие на фекална маса в река Ахелой.
При извършения оглед се установи, че река Ахелой в проверения участък е много силно обрасла с водна леща. Наблюдава се обилно количество зелени и кафяви водорасли на повърхността. Оттокът на реката е изключително слаб. Наличието на мъртвите риби е в ограничен участък от реката с дължина около 100-120 м. Количеството на мъртвите екземпляри е около 30-50 бр. с различен размер от 20 до около 40 см, основно от вида шаран, таранка и каракуда, където не се констатирани видими следи и наличие на фекални маси, както е изложено в сигнала. Отбрани са 3 броя водни проби, като измерените показатели на място показват ниско съдържание на разтворен кислород съответно 0,64 мг/л , 0,65мг/л и 1,48 мг/л., при норма 3-6 мг/л. Пробите ще бъдат анализирани по показатели – активна реакция, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, общ фосфор, орто – фосфати като фосфор, химична потребност от кислород,биологична потребност на кислород.