Избраха председатели на Общинския съвет в Русе

Общинските съветници Стоян Христов от ПП ГЕРБ, Христо Попов от ПП „Възраждане“ и Владо Владов от МК „България на регионите“ бяха избрани за зам.-председатели на Общински съвет-Русе на провелото се заседание, съобщиха от Общината.
Увеличаването на броя им – от двама на трима, стана по предложение на председателя на ОбС акад. Христо Белоев и след проведени консултации с ръководителите на групи в новоизбрания общински съвет. На сесията беше приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет. Мотивите за измененията се заключават в необходимостта от изменения на някои норми, които ще доведат до по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и за постигане на по-голяма степен на прозрачност. По време на обсъжданията беше предложено времето за изказване на кмета на Община Русе или на посочен от него представител на общинска администрация, както и на кметовете на кметства и на кметските наместници, да бъде ограничено в рамките на 5 минути. След кратки дебати предложението не срещна нужната подкрепа и не бе прието.