Имат ли общините Планове за интегрирано развитие

Планът за интегрирано развитие на общините е стратегически документ, разработен в съответствие с актуалната законодателна и стратегическа рамка за планиране на регионалното развитие и отразява специфичните особености на региона. Той предлага решения за социалните, икономическите и екологичните предизвикателства пред общините.
Какъв е смисълът на този документ и докъде стигнаха общините в приемането му за периода 2021-2027 г. и какви са инструментите за осъществяването на заложените в плана цели? Темата коментира Людмила Величкова от Националното сдружение на общините. “Това е най-важният средносрочен стратегически документ на общините, който дава посоката за развитие за следващите седем години. Периодът, в който трябва да се реализира и изпълни, е от 2021 до 2027 г., съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие. Съгласно него плановете за интегрирано развитие на общините са част от системата на документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Разработва се за седем години, новото за този период, е, че те съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие и на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, които действаха за предишния планов период.
Почти две трети от общините имат вече подобрени планове за интегрирано развитие на общините. Към края на септември от 265 общини, 175 имат приети планове, за останалите 92 в момента върви процесът на обществено обсъждане и предполагаме, че до края на годината всичките общини вече ще имат приети планове за интегрирано развитие на общината. Крайният срок беше 31-ви март, но с оглед на това, че малко по-късно излезе правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие, забави се малко и актуализацията на националната концепция – Интегрираните стратегии на регионите от ниво 2. Тъй като общините подхождат изключително отговорно към разработването на този план, при някои от тях се получи забавяне. В по-голямата си част общинските администрации предприеха всички мерки, за да осигурят и да гарантират участието на гражданите и на останалите заинтересовани.