Информационна среща проведоха днес в ОИЦ – Хасково

Днес от 13:00 ч. в офиса на Областен информационен център – Хасково се състоя информационна среща по процедурата на ОП Околна среда „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел. В този смисъл за участие в срещата са поканени представители на общински администрации, неправителствени организации, бизнеса и граждани от всички общини на територията на Област Хасково.
На 24 юни 2019 г. Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. публикува обява за откриване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“. Целта на процедурата е чрез финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.
Дейностите, които ще се финансират по процедурата и чрез които ще се постигнат поставените цели, следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им. Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци е от ключово значение в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране.
Очаквани резултати от процедурата са чрез финансираните проекти да се допринесе за прехода към кръгова икономика в България и за подпомагане постигането на рециклиране на 50 % от битовите отпадъци до 2020 г. Очаква се и принос за формиране на общество с нулеви отпадъци, повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците и за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 9 779 150 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто и петдесет) лв. Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро).
Насоките за кандидатстване, включващи условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях, са утвърдени със Заповед № РД-ОП-80/24.06.2019 г. Цялата документация по процедурата е публикувана на интернет страницата на ОПОС 2014-2020 г. (секция „Оперативна програма Околна среда“ към от Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/409). Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18:30 часа на 26 август 2019 г.