Консултации за състав на СИК провеждат днес в Минерални бани

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер изпрати покана до парламентарно представените политически сили в общината за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Минерални бани във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание, насрочени за 9 юни т.г.
Консултациите ще се проведат от 13,00 часа днес в Заседателната зала на Общинската администрация. При провеждането на консултациите представителите на политическите партии трябва да представят писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
Те трябва да представят и заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г. или копие от решение за образуване на коалиция за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващите партията / коалицията или заверено копие от такова пълномощно.
Те трябва да представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от партията или коалицията лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните на лицата, посочени в началото.
Представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, зам. председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за членове на Европейски парламент от Р. България и в изборите за народни представители на 9 юни и владеят български език.
Уведомяваме Ви, че в официалния сайт на Община Минерални бани е създадена секция „Избори“, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.