КПКОНПИ наложи глоба от 100 000 лева на бившия кмет на Благоевград

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) наложи санкция в размер на 100 000 лева на бившия кмет на Община Благоевград Атанас Камбитов заради конфликт на интереси.
През 2016 г. и 2017 г. са продадени два имота частна общинска собственост на „Старт-2015″ ЕООД. В периода от 25 септември до 3 октомври 2017 г. като едноличен собственик на капитала и управител е вписан Атанас Камбитов. На извънредно Общо събрание на „Старт 2015″ той разпределя дивидент на самия себе си в размер на 79 800 лева, формиран от натрупаната и неразпределена печалба за 2015 – 2016 г. Сумата му е изплатена от счетоводителя на дружеството Р. Ш. В същия ден, в който е взето решението за изплащането на сумата, Камбитов продава дяловете си в „Старт 2015″ на И. Б., като промените се вписват в Търговския регистър, а след това – на 20 октомври 2017 г., за управител отново е избрана и вписана Р. Ш.
Миналата година започна проверка на Комисията след сигнал. След първата проверка КПКОНПИ не е установен конфликт на интереси. Проверката по втория сигнал е установила, че два имота – частна общинска собственост, са продадени на „Старт-2015″. Едноличен собственик на капитала и управител е Р. Ш. Дружеството е регистрирано през 2014 г., като преди да стане негов управител, Ш. закупила от Камбитов поземлен имот в Свети Влас.
На 17 септември 2020 г. в Търговския регистър е вписана промяна на едноличния собственик на „Старт 2015″. Новият собственик е дружеството „Старт Груп 2020″ ООД със съдружници – Атанас Камбитов и дъщеря му. По този начин двата закупени имота – частна общинска собственост, преминават в собственост на дружество, в което съдружник е бившият кмет, участвал в продажбата им. Според КПКОНПИ Камбитов е издал заповеди и е утвърдил протокол за продажбата на единия общински имот, сключил е договор за продажба на другия общински имот, като и двете действия са извършени в частен интерес на свързано с него лице. Наложена му е глоба 10 000 лева. Отделно от нея, с решение на Комисията се отнема в полза на държавата получената материална облага в размер на 87 627 лева. Събраните доказателства сочат, че е налице дългосрочно финансово-стопанско обвързване между „Старт 2015″ и Камбитов, а това внася съмнения в обективността и безпристрастността на лицето, заемащо висша публична длъжност, при упражняване на неговите правомощия, касаещи въпросното дружество. Решението подлежи на обжалване или протест по реда на Административнопроцесуален кодекс. Камбитов бе два мандата кмет на Благоевград – от 2011 до 2019 г.