Кръгла маса за проект по „Еразъм+” в СУ „Св. Паисий Хилендарски”


На 18 декември 2017г. в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Хасково се проведе кръгла маса за представяне на резултатите по изпълнявания от училището проект на тема „Идентифициране на бариерите пред ученето – специални образователни потребности” по програма „Еразъм +”, договор 2017-1-BG01-КА101-035636. Основните цели на проекта са подобряване на качеството на учене и преподаване на деца и ученици със специални образователни потребности и подобряване на сътрудничеството между специалисти, преподаватели и родители. Бяха споделени идеи, методи, техники и добри практики за по-ефективна работа с децата със СОП в процеса на преодоляване на обучителните затруднения. Беше представено помагало с работни материали по различни учебни прeдмети в помощ на учителите, работещи с деца със СОП. Сред гостите бяха представители на РУО – Хасково, директори на училища, учители и родители.