КФН отнема лиценза на застрахователна компания

Комисията за финансов надзор (КФН) реши на последното си заседание да отнеме лиценза за извършване на застраховане на застрахователната компания „ЗК Юроамерикан“ АД. Регулаторът посочи три причини за крайното си решение. Първата е, че застрахователната компания не е извършвал дейност за повече от шест месеца. Освен това застрахователят е престанал да отговоря на условията за издаване на лиценз, след като е спрял да спазва определени изисквания от Кодекса за застраховане и не е представил доказателства, че лицата, изпълняващи ключови функции отговарят на изискванията за квалификация и надеждност. Последната посочена причина за отнемането на лиценза са извършени груби нарушения.
В хода на проверката на КФН е установено още, че застрахователят не разполага с Информационна система, въпреки че има задължението да създаде и поддържа в актуално състояние такава система, която да инкорпорира, съхранява и обобщава цялостни данни за всички аспекти от дейността на компанията. Финансовият надзор забрани свободното разпореждане с активите на „ЗК Юроамерикан“ АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност. Забранено е и сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение. Комисията назначи Стефан Стефанов за квестор на дружеството до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на компанията.