Малко над 121 000 души е населението на област Кюстендил

121 099 души е населението на област Кюстендил към 31 декември 2017 г., показват данните на Статистическо бюро- Кюстендил. Това представлява 1.7% от населението на България и нарежда областта на 21-о място по брой на населението в страната. В сравнение с 2016 г. населението намалява с 2 332 души, или с 1.9%. Област Кюстендил е сред областите в страната с най-голямо намаление на населението, като преди нея са областите Видин (с 2.2%) и Смолян (с 2.0%). Увеличаване на броя на населението в сравнение с предходната година е регистрирано в областите Кърджали и София (столица), съответно с 0.2 и 0.1%.
Мъжете в областта са 58 819 (48.6%), а жените – 62 280 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 059 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите от 1 до 56 години. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 32 522, или 26.9% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 6.8 процентни пункта.
В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.3%), Габрово (28.2%), Кюстендил (26.9%) и Ловеч (26.6%). Общо в деветнадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.2%, Варна – 18.6%, и Благоевград – 18.8%.