Мерки за пожарна безопасност оповестиха в Ямбол


Превантивни мерки за осигуряване на пожарна безопасност и действия при усложнени зимни условия са предписани в две заповеди на временно изпълняващия длъжност кмет на община Ямбол. Ръководителите на фирми, учреждения и ведомства трябва да извършат необходимата дейност по подготовка и окомплектоване на хората и техниката, които ще работят при усложнена обстановка и да създадат съответната организация за своевременното им оповестяване и събиране.
Трябва да се осигури и поддържа резерв от ГСМ, луга, пясък, топло облекло и други материални средства, както и да се въведе необходимото дежурство. Издадените предписания касаят електро и газо-разпределителните дружества, ВиК, Центъра за спешна помощ, ОД на МВР – Ямбол, Напоителни системи, ОД „СПООР“. Ръководителите на дружества, учреждения, обществени организации и търговски обекти, както и собствениците и наемателите на сгради са длъжни да отстраняват снега по тротоарите и ледените висулки и опасните натрупвания на сняг по покривите.
С цел осигуряване на пожарна безопасност на административни, производствени и жилищни сгради и райони на територията на община Ямбол всички ръководители на административни и стопански обекти, училища и детски градини, културни институти, учреждения и ведомства следва да извършат проверки на годността, техническото състояние и пожарната безопасност на комините и електрическите инсталации в сградите и обектите, както и да проведат инструктаж на целия личен състав. Забранява се използването на нестандартни и технически неизправни и необезопасени уреди и електронагреватели, а също и изхвърлянето на горящи предмети и сгурия в контейнерите за смет, които съгласно заповедта трябва да бъдат поставени от служителите на фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването на безопасно разстояние от сгради, паркинги за автомобили и други пожароопасни обекти.