Местният парламент в Минерални бани заседава за 21-ви път

Двадесет и първото поредно заседание на местния парламент в Минерални бани подготвя председателят на общинския съвет Мехмед Лятиф. То ще се състои от 10,30 часа на 29-ти август в Заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред са включени 8 докладни записки.
Сред по-важните проекти за решения са даване на мандат за провеждане на извънредно общо събрание на Асоциация ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК-Хасково. Местните парламентаристи ще трябва да определят броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2017-2018г. Ще бъде дискутиран и добива на дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2017 г., както и Наредба №2 за управление на отпадъците на територията на общината.
Предстои да се приеме изменение и допълнение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред. Тема на останалите докладни са изпълнението на концесионните договори за 2016.