Минерални бани с одобрен проект за вътрешна водопроводна мрежа

Община Минерални бани подписа договор по одобрен проект с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът се нарича “Рехабилитация на водопроводната мрежа в Община Минерални бани”. Той е по Приоритет 6: “Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони” в Област 6Б: “Стимулиране на местното развитие в селските райони”.
Проектът е за безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 923 932 лева и представлява 100 % от стойността на одобрените и извършени от бенефициента разходи по изпълнението на одобрения проект. Срокът за изпълнението на одобрения проект е до 30 месеца, считано от датата на подписването на този договор, но не по-късно от 15.09.2025 г.
Дейностите по проекта обхващат две населени места – Караманци и Сусам. За рехабилитация на селищна водопроводна мрежа в с. Караманци одобрената субсидия е 752 132 лева. За обект “Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Сусам – водопроводна част” са одобрени 843 482 лева.