Мобилни пунктове събират опасни битови отпадъци в Стара Загора

За пета поредна година, Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Те ще се приемат безвъзмездно.
На 7 ноември – от 10.00 до 16.00 часа, пунктът бе разположен на паркинга на парк „Зелен клин“, а на 8 ноември, от 10.00 до 16.00 часа – на паркинга на парк „Артилерийски“. В мобилните пунктове могат да се предават л екарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати / битова химия; фотографски материали; киселини / основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. Опасните отпадъци можем да познаем по символите за опасност, които са изобразени на опаковките им.
Събирането им е част от реализация на ангажимента, който Общината има в изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие. Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци. Община Стара Загора призовава жителите и гостите на града да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.