МОН представи концепцията си за сливане на университети

В последния момент преди да предаде властта на служебно правителство, назначено от президента, министърът на образованието проф. Николай Денков публикува концепцията си за обединение на университети. Според нея мярката ще е доброволна. Въпреки това първите коментари на Съвета на ректорите са критични.
Висшите училища да могат да се обединяват доброволно в ново юридическо лице на териториален, тематичен или смесен принцип по свой избор. Те ще могат да определят свободно съвместно обучение, съвместни учебни програми, да споделят академичен състав, да споделят съществуващата материална база и да създават нова, пише в концепцията на Денков. Идеята е с промени в Закона за висшето образование да се създаде допълнителна правна възможност, при която висшите училища да се възползват от позитивите на обединението, като запазят своята юридическа самостоятелност.
Обединението ще бъде нов тип самостоятелно юридическо лице, изградено от съставни университети. То ще има самостоятелно име, органи за управление и може да притежава имущество, различно от имуществото на съставните висши училища, предвижда МОН. По предлагания ред ще могат да се обединяват или само български държавни, или само частни висши училища. Един университет ще може да участва само в едно обединение от този вид. Новото юридическо лице ще се ръководи от ректорски съвет, в чийто състав ще влизат ректорите на съставните висши училища. Обединението ще има и академичен съвет, в който ще участват представители на академичните съвети на съставните университети. Той ще избира председателя на ректорския съвет. Съставните висши училища ще запазят досегашната си система от органи за управление. Чрез обединението съставните висши училища ще организират и провеждат обща кандидатстудентска кампания, ще извършват съвместна учебна, научна, художествено творческа дейност и др. Новото юридическо лице ще прилага правилата за разпределяне на приходите от съвместното обучение, определени в учредителния акт, ще разработва правила за съвместно използване на наличната и новосъздадената научна и друга обща инфраструктура. Чрез обединението съставните университети ще могат да кандидатстват за достъп до специфично или проектно финансиране и ще изпълняват съвместни научни проекти. Обединението обаче няма да обучава студенти – обучението ще се осъществява от съставните висши училища.