Наетите лица в габровска област се увеличават

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. се увеличават с 0.7 хил., или с 1.9%, спрямо края на март 2019 г., като достигат 39.6 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Култура, спорт и развлечения“.
Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.9% и 12.1%.
В края на юни 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.2 хил., или с 0.4%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ , „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“, а най-голямо увеличение – в „Селско, горско и рибно стопанство“, „Операции с недвижими имоти“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.