Най-старото вековно дърво е в СУ „Св. Паисий Хилендарски”

РИОСВ – Хасково стартира процедура по обявяването на първото и единствено в Хасково вековно дърво. То е от вида полски бряст и се намира в двора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в областния град. Предложението за обявяване му е направено от Община Хасково по инициатива на група граждани.
След извършена проверка на място от експерти по биоразнообразие от РИОСВ – Хасково е констатирано, че дървото е в добро състояние. То е с обиколна на стъблото 3,50 м., височина 14 м. и приблизителна възраст 200 години. Предвид тези характеристики е направено предложение до МОСВ за обявяване на дървото за вековно. Това става с издаването на заповед от министъра на околната среда и водите и публикуването й в „Държавен вестник“.
След обявяването на вековното дърво за защитено и забележително, собственикът на имота – Община Хасково, трябва да го обозначи с информационно-указателна табела и ограда. Общината има задължение и да полага грижи за опазването на дървото от унищожаване или увреждане според чл. 111 от Закона за биологичното разнообразие. Забранени са всички дейности, които биха довели до унищожаване и увреждане дърветата, обявени за защитени.
Ръководството на училището също изразява в специално писмо своята подкрепа за поетата инициатива и готовност за полагане на грижи за опазването на двувековния бряст в своя училищен двор. На територията, контролирана от РИОСВ – Хасково вековните дървета са 140.