НАП – Русе установи нарушения на изисквания за търговската дейност

От община Русе се обръщат към физическите и юридически лица, стопанисващи търговски или туристически обекти на територията на общината, призовавайки ги да спазват Наредби №5 и №7 на Общинския съвет. В нормативните актове са разписани изискванията за извършване на търговска дейност и редът и условията за разполагане на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално декоративни елементи, както и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Русе, съобщи общината.
В последните месеци се наблюдава тенденция за увеличаване броя на нарушенията. При регулярните си проверки по отношение на спазване на изискванията инспекторите от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ най-често констатират нередности, касаещи извършване на търговска дейност без издадено разрешение, с изтекло такова или нарушение на издадено вече разрешение. В общия случай при първо нарушение инспекторите издават задължителни предписания на нередовните търговци. От Община Русе обръщат внимание на търговците, че служителите от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ са на разположение да им разяснят прилагането на действащата нормативна уредба, в случай че срещнат трудности. При опити за злоупотреби, неплащане на такси или неспазване на предписания същите ще бъдат санкционирани според нормативната уредба. За извършване на дейност без издадено от кмета разрешение или в нарушение на издаденото разрешение на физическите лица се налагат глоби в размер от 200 лв. до 5 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществени санкции в размер от 500 лв. до 10 000 лв. Припомняме, че извършването на търговска дейност на открито се осъществява въз основна на издадено разрешение за търговска дейност срещу заплащане на определена такса съгласно Наредба №16 на Общинския съвет.