Нарастват преките инвестиции в област Сливен

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към края на 2022 г. възлизат на 133.9 млн. евро, което е с 1.7% повече в сравнение с предходната година. Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 100.4 млн. евро, като е регистрирано намаление от 10.7% спрямо предходната година.
Следващи по обем на направените ПЧИ са сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 16.8 млн. евро, сектор „Операции с недвижими имоти“ – 8.4 млн. евро и сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 5.7 млн. евро. В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2022 г. се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство), като относителният им дял се увеличава с 9.4 пункта в сравнение с предходната година. С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Сливен – 83.4 млн. евро, следвана от община Нова Загора – 49.6 млн. евро.