Нови правила за личните документи приеха в парламента

Административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт могат да изискват представянето на документ за самоличност единствено за удостоверяване на самоличността, а при необходимост – и гражданството, чрез съдържащите се в тях данни за обстоятелствата.
Те нямат право да изискват и събират копия от българските лични документи, освен ако снемането на копия не е изрично предвидено в специален закон или нормативен акт от по-висока степен, като тяхно задължение за идентификация на определени категории физически лица. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за българските лични документи. Отхвърлено беше редакционното предложение, направено в залата от Петър Петров от „Възраждане“, към институциите, които не могат да изискват копия на лични документи, да бъдат включени банките и други лица, предоставящи услуги срещу заплащане. На пребиваващите у нас чужденци се издава карта на бежанец и временен паспорт за окончателно напускане на Република България, записа Народното събрание. Когато заявителят на личната карта не притежава документ, с който да удостовери самоличността си, както и когато е между 14 и 18 години с родител, за когото липсват данни в Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи, се представя удостоверителен документ за раждане, гласуваха депутатите.
От 90 на 75 дни се съкращава срокът за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС), ако е подадено в дипломатическо или консулско представителство на страната в чужбина. В случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, може да бъде заявена ускорена услуга за издаване – до три работни дни. Заявлението се подава само в звена „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. Услугата се осъществява след извършване на проверка в мрежата за автоматизиран обмен на данни, а при невъзможност да бъде изпълнена същата се трансформира в бърза или обикновена. При издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в седемдневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител, решиха депутатите.