Нов проект за туристическа пътека в Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани проведе извънредно заседание. Първоначално в дневния ред бяха включени три докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени три нови. Спешното свикване бе наложително заради промяна във връзка с кандидатстване с проект по Програма Интеррег ИПП България – Турция 2014-2020, където партньори са общините Минерални бани и Пехливанкьой. В рамките на проекта са предвидени дейности по рехабилитация на туристическа пътека с маршрут село Брястово – Узундере – Пробит камък – Орлови скали с отклонение към местността „Айкаас”. Водеща организация по проекта ще бъде Сдружение „Център за развитие на община Минерални бани”.
Съветниците одобриха още провеждане на процедура за продажба на стояща дървесина на корен от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2018 г. Общинският съвет даде и предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот с площ 50, 098 дка в местността „Ташлъка”, с. Сусам от пасище, мера в друга селскостопанска територия. Одобрено бе и задание за даване на разрешение за изработване на ПУП-План за застрояване в местността „Банска чука” от землището на село Брястово с цел промяна на предназначение от дървопроизводствена площадка в развлекателно игрище и обслужващи съоръжения.