НСТС заседава извънредно онлайн

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание днес от 14.00 ч. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, с вносител Министерството на финансите, и проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с вносител Министерството на труда и социалната политика.